FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
आर्थिक ऐन २०८० 07/18/2023 - 11:12 PDF icon आर्थिक ऐन 2080.pdf
सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना , २०७९ 03/27/2023 - 12:21 PDF icon सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना , २०७९.pdf
अपाङ्गता व्यवस्थापन एवम् मूलप्रवाहिकरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ 03/27/2023 - 12:03 PDF icon अपाङ्गता व्यवस्थापन एवम् मूलप्रवाहिकरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
भूमि, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ 03/27/2023 - 11:59 PDF icon भूमि, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी सञ्चालन कार्यविधि,२०७९.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने बनेको ऐन-२०७५ 01/04/2023 - 16:40 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि-२०७४.pdf
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका 2079 12/19/2022 - 14:50 PDF icon स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका 2079.pdf

Pages