FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
आर्थिक ऐन, २०७८ 08/11/2021 - 10:57 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 08/02/2021 - 13:51 PDF icon स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ 06/19/2021 - 16:03 PDF icon स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८.pdf
आन्तरिक विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ 05/30/2021 - 12:53 PDF icon आन्तरिक विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 05/20/2021 - 14:04 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ 05/20/2021 - 13:48 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७६.pdf

Pages