FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
आन्तरिक विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ 05/30/2021 - 12:53 PDF icon आन्तरिक विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८.pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 05/20/2021 - 14:04 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ 05/20/2021 - 13:48 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ 05/19/2021 - 14:19 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड-२०७५ 05/19/2021 - 13:56 PDF icon पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड-२०७५.pdf
तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 05/19/2021 - 13:30 PDF icon तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf

Pages