FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने बनेको ऐन-२०७५ 01/04/2023 - 16:40 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि-२०७४.pdf
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका 2079 12/19/2022 - 14:50 PDF icon स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका 2079.pdf
गरिव, विपन्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, शहीद र जनयुद्धका घाइते परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ 12/19/2022 - 14:48 PDF icon गरिव, विपन्न दलित, शहीदका घाइते परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९.pdf
कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७९ 12/19/2022 - 14:37 PDF icon कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७९.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ 07/26/2022 - 11:19 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
स्थानीय तह कर्मचारी कामकाजमा खटाउने कार्यविधि, २०७९ 07/26/2022 - 11:18 PDF icon स्थानीय तह कर्मचारी कामकाजमा खटाउने कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages