FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

मिति २०८०/११्/३० गतेको ३० औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०/११/३० गतेको २९ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०/१०/०७ गतेको २८ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०९-२४ गतेको २७ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०९-०३ गतेको २६ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०८-३० गतेको २५ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०७-२० गतेको २४ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०६-३० गतेको २३ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०५-३१ गतेको २२ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०४-३१ गतेको २१ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०३-२५ गतेको २० औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०३-०६ गतेको १९ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०३-०४ गतेको १८ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०२-१४ गतेको १७ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०८०-०१-१७ गतेको १६ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-१२-१४ गतेको १५ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-११-२६ गतेको १४ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-१०-२६ गतेको १३ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-१०-११ गतेको १२ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-०९-२४ गतेको ११ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-०८-२८ गतेको १० औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-०७-३० गतेको ९ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-०६-२६ गतेको ८ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-०५-२३ गतेको ७ औं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९-०४-३१ को छैठौं नगर कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७९ असार ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७९ असार २५ र २६ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७९ असार १४ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७९ असार ८ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७९ जेष्ठ २३ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८ चैत्र ३० गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८ चैत्र ०६ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८ माघ २१ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको २०७८ पौष २५ गते बसेको बैठका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८ मंसिर २९ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८ कार्तिक ३० गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८।०६।१५ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८।०५।१३ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८।०४।१५ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८।०३।०७ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७८-०२-१४ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७७।१२।३० र ३१ गतेको बैठकका विविध समसामयिक विषयहरुमाथिका निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७७।१२।३० र ३१ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७७।१०।२९ गतेको नगर कार्यपालिककाको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७७।०९।१९ गतेको नगर कार्यपालिककाको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७७।०९।०५ गतेको नगर कार्यपालिककाको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

मिति २०७७।०८।२७ गतको नगर कार्यपालिककाको बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७७।०७।२३ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७७।०७।०५ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७७।०७।०५ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७७।०६।१० गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

नगर शिक्षा नियमावलि, २०७४ मा स‌शोंधन गर्ने सम्वन्धमा कार्यपालिकाको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७७।०५।१६ गतेको बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

विविध समसामयिक विषयहरुमाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।

मदीरा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ सम्बन्धी प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।

संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कायविधि, २०७७ सम्बन्धी प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।

नगरपालिका मार्फत सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को २०७६ श्रावन १ गतेदेखी २०७७ असार मसान्तसम्मको आय व्ययको विवरण सार्वजानिक गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।

साझेदारी औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक ग्रामभित्र स्थापना हुने उद्योगहरु सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव तथा निर्णयहरु ।

विविध समसामयिक विषयमाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कार्यापालिकाको मिति २०७७।०३।०४ गतेको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

विविध समसामयिक विषयमाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कार्यापालिकाको मिति २०७७।०२।३२ गतेको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को खर्च नहुने शीर्षकबाट खर्च हुने शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने सम्बन्धमा कार्यापालिकाको मिति २०७७।०२।३० गतेको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम,आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र मध्यकालिन खर्च संरचना नगरसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कार्यापालिकाको मिति २०७७।०२।२७ गतेको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा ।

विविध समसामयिक विषयहरुमा छलफल गरी निर्णय गर्ने सम्बन्धमा ।

विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुको कक्षा तह घटाउने सम्बन्धमा ।

२०७७ बैशाख २१ गतेको नगर कार्यापालिकाको बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव र निर्णयहरु

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।१२।४ गतेका निर्णयहरु

कार्यपालिकाको मिति २०७६।१२।२६ गतेको निर्णयहरु

नगर कार्यापालिकाकाे मिति २०७६।११।२१ गतेका निर्णयहरु

नगर कार्यपालिकाको (कार्य विभाजन ) नियामावलि २०७४

चौरजहारी नगरपालिकाका १४ वटै वडाहरुमा वडा सचिव खटाएको