FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
१५ शैयासम्मको अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 09/04/2020 - 14:24 PDF icon १५ शैयासम्मको अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
चौरजहारी नगरपालिका अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७७ 09/04/2020 - 14:23 PDF icon चौरजहारी नगरपालिका अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७७ 08/27/2020 - 10:27 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
चौरजहारी नगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ 07/12/2020 - 12:02 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ 07/12/2020 - 11:54 PDF icon चौरजहारी नगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
चौरजहारी नगरपालिकाबाट कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन, २०७७ 07/12/2020 - 09:55 PDF icon कर तथा गैर कर राजश्‍व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf

Pages