FAQs Complain Problems

मिति २०७७।११ं,१२ र १३ गतेको प्रथम चौमासिक बैठकमा विना कारण र जानकारी निदई अनुपस्थित हुने प्र.अ कर्मचारीहरुलाई जरिवाना गरिएको विवरण ।