सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक यात्रुवाहक बस संख्या ३ (तिन) को बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

प्रस्तावदाता छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तावदाता छनोेैट गरिएको सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा

योजना सम्झौता गर्दा तथा भुक्तानी गर्दा ल्याउनु पर्ने कागजजातहरु

सब_ओभरसियरको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।।