हाजिर उतार नगर कार्यापालिकाको कार्यालयमा पठाउने बारे सुचना ।