रानीसागरमा वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा खुल्ला गरिएको सूचना ।