सूचना तथा समाचार

आधारभुत शिक्षा उतिर्ण कक्षा ८ को आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

एम्बुलेन्स खरीद सम्बन्धि सूचना ।

नक्सा पास सम्वन्धि नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना

करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।।

मापदण्ड बिपरितका घर टहराहरु हटाउने सम्वन्धि सूचना

क्याटलक सपिङ बिधिबाट ल्यापट कम्पुटर ट्याबलेट,प्रोजेक्टर,स्पीकर खरीद सम्बन्धि सूचना ।