वार्ड नं. ६

स्वागत छ वार्ड न. ६ मा

Nepali

वडा पधाधिकारी

१.जयलाल महतारा
वडा अध्यक्ष
९८४३४३४९७४
२.मन्जित कामि
वडा सदस्य
३.नविन महतारा
वडा सदस्य
४.दलसरी महतारा
वडा महिला सदस्य
५. सिता शाही वि क
वडा दलित महिला सदस्य